Informacija o nerevidiranih rezultatih v prvem četrtletju in načrti Skupine SIJ za leto 2016

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami) objavlja informacije o nerevidiranih rezultatih poslovanja Skupine SIJ za obdobje januar–marec 2016 in načrtih do konca leta.

Skupina SIJ je v prvih treh mesecih leta 2016 zabeležila prihodke od prodaje v višini 171 milijonov evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 22,7 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta, in čisti poslovni izid v višini 7,3 milijona evrov. Skupina SIJ je ob povečanih izdatkih za naložbe (20,7 milijona evrov) in v zahtevnih zunanjih tržnih okoliščinah v prvem četrtletju uspela dobičkonosnost operativnega poslovanja (EBITDA marža), ki je v enakem obdobju lanskega leta znašala 12,1 odstotka, povečati na 13,3 odstotka.

V celotnem letu 2016 Skupina SIJ načrtuje prihodke od prodaje v višini 742 milijona evrov, EBITDA v višini 81,8 milijona evrov (29-odstotna rast v primerjavi z letom 2015) in čisti poslovni izid v višini 20,5 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj pet let od datuma objave.

 

Ljubljana, 20. 5. 2016

Uprava družbe SIJ d.d.