Četrta izdaja komercialnih zapisov Skupine SIJ

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je uspešno zaključila postopek četrte izdaje komercialnih zapisov.
Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Za ta namen je SIJ d.d. izdal komercialne zapise v skupnem nominalnem znesku 27.325.000,00 EUR. Komercialni zapisi SIJ d.d., z zapadlostjo dne 14. decembra 2018, imajo najnižjo obrestno mero do sedaj, v višini 1,10 odstotka letno in tako letošnja izdaja predstavlja pomemben prispevek pri zniževanju stroškov financiranja SIJ d.d.
Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov je izvajala NLB d.d. Komercialni zapisi so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako SIK04 in ISIN kodo SI0032501965. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 15. 12. 2017