Dopolnitev izjave o upravljanju za Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2015

V skladu z odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdano pod opr. št. 06000-56/2016-1 z dne 19. 12. 2016 in v skladu s sklepi uprave ter 6. seje nadzornega sveta družbe z dne 18. 1. 2017 uprava in nadzorni svet družbe SIJ d.d. objavljata naslednjo dopolnitev izjave o upravljanju družbe, ki je sestavni del Revidiranega letnega poročila skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2015. Na podlagi omenjene odredbe se izjava o upravljanju družbe dopolnjuje z navedbo podatkov o sestavi in delovanju revizijske komisije iz prvega odstavka 279. člena Zakona o gospodarskih družbah. Družba je revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. objavila dne 18. Aprila 2016 na spletnih straneh SEOnet na povezavi: http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=59518 in na spletnih straneh družbe na povezavi: http://www.sij.si/assets/magazine-files/SIJ-letno-porocilo-2015.pdf, dopolnitev izjave o upravljanju družbe, ki je njegov sestavni del, pa se glasi, kot sledi:

»Družba SIJ d.d. oziroma njen nadzorni svet v letu 2015 še ni oblikoval revizijske komisije v skladu z določili prvega odstavka 279. člena ZGD-1. Nadzorni svet je samostojno obravnaval vsa specifična vprašanja, ki so se v letu 2015 pojavljala v celotni strukturi upravljanja družbe SIJ d.d. in/ali Skupine SIJ, pri čemer so Skupino SIJ v letu 2015 pretežno sestavljale družbe z omejeno odgovornostjo.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/  in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Uprava in nadzorni svet družbe SIJ d.d.
Datum: 18.01.2017