Objava informacij v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ4 in SIJ5, objavlja naslednje informacije:

  1. Dne 19. 5. 2016 so delničarji na zasedanju 29. skupščine delničarjev izdajatelja SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. sprejeli sklep, na podlagi katerega bo izdajatelj del bilančnega dobička za leto 2015 v višini 5.810.642,63 evrov izplačal kot dividende. Bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Do izplačila dividende je upravičen delničar izdajatelja, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan skupščine, dividende pa se izplačajo v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo. Izplačilo dividend je dopustno skladno s Pogojem 7.6 (b) alinee (iv) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ4 in SIJ5, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer izdajatelj informacijo objavlja na osnovi Pogoja 7.7 (d) obeh Prospektov.
  2. Dne 19. 5. 2016 je družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. sklenila posojilno pogodbo z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, na podlagi katere je navedeni družbi odobrila posojilo v višini 700.000,00 EUR z rokom vračila 20. 4. 2017. Odobritev posojila je skladna s politiko upravljanja kratkoročnih likvidnih sredstev družbe in s Pogojem 7.4 (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ4 in SIJ5, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer izdajatelj informacijo objavlja na osnovi Pogoja 7.7 (c) obeh Prospektov.
  3. Izdajatelj objavlja tudi informacije glede obstoječih Zavarovanj na premoženju družb Perutnina Ptuj d.d. in Ravne Systems d.o.o. (prej Sistemska Tehnika d.o.o.) na posamezne dneve, ko so omenjene družbe postale članice skupine SIJ, v skladu z definicijo v Pogojih Obveznic in kot to določa izjema na podlagi Pogoja 7.2 (b) (vi) (b) obeh Prospektov izdanih obveznic z oznako SIJ4 in SIJ5. Izdajatelj podatke objavlja v skladu s Pogojem 7.7 (a) obeh Prospektov v pripetih dokumentih, ločeno po posameznih družbah na dan, ko so postale članice skupine SIJ.
  4. V skladu s Pogojem 7.7 (a) obeh Prospektov obveznic z oznako SIJ4 in SIJ5 izdajatelj nadalje objavlja podatke o Zavarovanjih na Premoženju družbe Perutnina Ptuj d.d., ki so bila ustanovljena v zvezi s pogodbo o sindiciranem posojilu, ki jo je Perutnina Ptuj d.d. dne 12. 4. 2016 sklenila s sindikatom bank in po dnevu, ko je družba Perutnina Ptuj d.d. postala članica skupine SIJ. Po omenjeni posojilni pogodbi so bila na delu istega  premoženja kot na dan, ko je družba Perutnina Ptuj d.d. postala članice skupine SIJ, ustanovljena istovrstna Zavarovanja z uporabo dovoljene izjeme na podlagi Pogoja 7.2 (b) (vi) (b) obeh Prospektov obveznic z oznako SIJ4 in SIJ5. Izdajatelj v pripetem dokumentu  v skladu s Pogojem 7.7 (a) obeh Prospektov prilaga seznam tako ustanovljenih Zavarovanj po citirani pogodbi o sindiciranem posojilu na dan, ko je bila sklenjena pogodba.
  5. Izdajatelj še obvešča, da se bo na podlagi z dne 18. 5. 2016 sklenjenih pogodb med družbami v skupini SIJ  (družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. Noži Ravne d.o.o. in Ravne Systems d.o.o.) naložba v družbo Ravne Systems d.o.o. z odvisne družbe Noži Ravne d.o.o. v okviru skupine prenesla v neposredno lastništvo družbe SIJ d.d., družba Ravne Systems d.o.o. pa bo postala edini družbenik Sistemske Tehnike Armas d.o.o.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Zavarovanja Perutnine Ptuj d.d.

Zavarovanja Sistemske Tehnike d.o.o.

Zavarovanja Perutnine Ptuj d.d. po sindiciranem posojilu

Ljubljana, 20. 5. 2016

Uprava družbe SIJ d.d.