Objava informacij v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ4 in SIJ5, sporoča, da bo delničarjem družbe v skladu s sklepi 30. skupščine z dne 9. 6. 2017 do konca leta in v več obrokih izplačala dividende v skupnem znesku 9.969.934,96 evrov. Bruto dividenda na delnico znaša 10,31 evrov (lastne delnice niso udeležene), v skladu s sklepi skupščine pa je uprava družbe SIJ d.d. pooblaščena, da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.

Družba je dne 9. 6. 2017 informacijo o sprejetih sklepih 30. skupščine objavila na spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/. Predmetno informacijo objavlja na osnovi Pogoja 7.7 (d) Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ4 in SIJ5, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer je izplačilo dividend dopustno in skladno s Pogojem 7.6 (b) alinee (iv) obeh Prospektov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 20.06.2017