Objava informacije o novi izdaji obveznic

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) obvešča javnost, da je v skladu s Predstavitvenim dokumentom in na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako SIJ6 z dne 15.11.2019 izdala 5-letne obveznice z oznako SIJ6 v skupni nominalni višini 40.000.000,00 EUR in z 2,8-odstotnim letnim kuponom. 

Obveznice so bile dne 25. 11. 2019 izdane v nematerializirani obliki z oznako SIJ6 z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Izdajatelj bo pripravil prospekt za organizirano trgovanje z obveznicami na Ljubljanski borzi d.d., Ljubljana in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložil zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je izdajatelj pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 25. 11. 2019
Uprava družbe SIJ d.d.