Objava informacije o novi izdaji obveznic

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavno zakonodajo obvešča javnost, da je v skladu s Predstavitvenim dokumentom in na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako SIJ7 z dne 26. oktobra 2020 izdala triletne obveznice z oznako SIJ7 v skupni nominalni vrednosti 26 milijonov evrov in s 3,9-odstotnim letnim kuponom.

Obveznice so bile dne 2. novembra 2020 izdane v nematerializirani obliki z oznako SIJ7 z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Izdajatelj bo pripravil prospekt za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana, in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložil zahtevo za potrditev prospekta. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je izdajatelj pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 2. 11. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.