Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ4 in SIJ5, sporoča, da je dne 01.06.2017 sklenila posojilno pogodbo z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, na podlagi katere je navedeni družbi odobrila posojilo v višini 50.000,00 EUR z rokom vračila 01.06.2018.

Odobritev posojila je skladna s politiko upravljanja kratkoročnih likvidnih sredstev družbe in s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ4 in SIJ5, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.7. (c) obeh Prospektov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 01.06.2017