Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ4 in SIJ5 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je bil v skladu s sklepom 37. skupščine delničarjev SIJ d.d. z dne 20. 11. 2019 del bilančnega dobička za leto 2018 v višini 10.000.000,00 evrov na današnji dan, 22. 11. 2019, izplačan kot dividenda delničarjem (lastne delnice niso udeležene) v znesku 10,34 evra na delnico.

Izplačilo je dopustno na podlagi izjeme (iv) iz odstavka (b) Pogoja 7.6., pri čemer družba informacijo objavlja na osnovi točke 7.7 (e) obeh prospektov. 

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 22. 11. 2019

Uprava družbe SIJ d.d.