Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ5 in SIJ6

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ5 in SIJ6 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je dne 21. 2. 2020 sklenila z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana aneks št. 1 k posojilni pogodbi z dne 21.02.2019, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 16.000.000,00 EUR do 31. 12. 2020.

Podaljšanje posojila je skladno s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 in SIJ6, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.7. (c) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 v trgovanje na organiziranem trgu in na osnovi točke 7.8 (c) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6 v trgovanje na organiziranem trgu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. 2. 2020
Uprava družbe SIJ d.d.