Objava informacije v zvezi s pogoji obveznic SIJ5 in SIJ6

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ5 in SIJ6 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je dne 20. 3. 2020 sklenila z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana aneks št. 3 k posojilni pogodbi z dne 22. 3. 2017, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 2.100.000,00 EUR do 19. 3. 2021 in da je dne 20. 3. 2020 sklenila z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana posojilno pogodbo v višini 8.000.000,00 EUR z zapadlostjo 19. 3. 2021.

Podaljšanje posojila je skladno s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 in SIJ6, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.7. (c) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 v trgovanje na organiziranem trgu in na osnovi točke 7.8 (c) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6 v trgovanje na organiziranem trgu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 20. 3. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.