Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ6

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ6 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je dne 20. 8. 2020 sklenila posojilno pogodbo z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, v višini 1.225.000,00 EUR in z zapadlostjo 31. 12. 2021.

Dano posojilo je skladno s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.8 (c) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6 v trgovanje na organiziranem trgu.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. 8. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.