Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ6 in SIJ7

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

 

Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ6 in SIJ7

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ6 in SIJ7 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, sklenila pripadajoče dodatke k posojilnim pogodbam, na podlagi katerih je spremenila ročnosti posojil, ki zapadejo v letu 2022, in sicer so bila do 30. 9. 2022 podaljšana posojila v skupnem znesku 1.650.000,00 EUR, do 30. 9. 2023 posojila v skupnem znesku 5.800.000,00 EUR, do 30.9.2024 posojila v skupnem znesku 5.650.000,00 EUR, do 30.9.2025 posojila v skupnem znesku 5.425.000,00 EUR, do 30.9.2026 posojila v skupnem znesku 5.400.000,00 EUR, do 30.9.2027 posojila v skupnem znesku 5.050.000,00 EUR in do 31.12.2027 so bila podaljšana posojila v skupnem znesku 46.625.000,00 EUR.

Sklenitev dodatkov k posojilnim pogodbam je skladna s sklepi revizijske komisije in nadzornega sveta z dne 30.03.2022 ter s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6 in SIJ7, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.8 (c) obeh Prospektov.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 8. 4. 2

 Uprava družbe SIJ d.d.