Objava konsolidiranih poslovnih rezultatov Skupine SIJ ter najava izdaje obveznic

Skupščina se je dne 29. avgusta 2014 seznanila z letnim poročilom družbe SIJ d.d. in skupine SIJ skupaj z mnenji revizorjev, ki so bila pozitivna brez pridržkov za vse družbe skupine in skupino kot celoto. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2013 ter za novega člana nadzornega sveta za mandatno obdobje do  11. 4. 2015 imenovala dr. Denisa Manceviča.

Skupščina SIJ je za revizorja družb in skupine SIJ za poslovno leto, ki se bo zaključilo 31. decembra 2014, imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. Skupščina je soglasno odločila, da izkazan bilančni dobiček Skupine SIJ v višini 24,5 mio evrov ostane nerazporejen.
Skupina SIJ je v letu 2013 ustvarila 658,7 mio evrov prihodkov, EBITDA v višini 40,8 mio evrov ter čisti poslovni izid v višini -4,9 mio evrov. V skladu s poslovnim načrtom skupine bodo letošnji prihodki dosegli 736,5 mio evrov (+12% v primerjavi z 2013), EBITDA v višini 85 mio evrov (+87% z letom 2013) ter čisti poslovni izid 30 mio evrov.

Polletni rezultati sledijo zastavljenim ciljem in potrjujejo pravilnost zastavljene strategije razvoja skupine, saj je v obdobju prvih šestih mesecev letošnjega leta skupina SIJ zabeležila prihodke v višini 377 mio evrov (+7% z enakim obdobjem lani), EBITDA v višini 47 mio evrov (+85% s prvim polletjem 2013) ter čisti poslovni izid v višini 18,9 mio evrov. Ob rasti svetovnega trga jekla v višini nekaj več kot 3% je Skupina SIJ rasla hitreje ter tudi občutneje povečala dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža znašala 12,5%.