Objava polletnega poročila

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), na podlagi določil 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami) objavlja nerevidirano Poročilo o poslovanju skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2016.

Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 ustvarila 413,9 milijona prihodkov od prodaje (13,5 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov (14,5 odstotna rast) in čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona evrov. Skupina je še izboljšala dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašala 14,5 odstotka (rast za 3,2 odstotne točke). Sredstva Skupine SIJ so se povečala za 288,1 milijona evrov na 1,1 milijarde evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 10 let od datuma objave.

Poročilo o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2016

Ljubljana, 30. 9. 2016

Uprava družbe SIJ d.d.