Objava prospekta za uvrstitev obveznic SIJ6 v trgovanje na organiziranem trgu

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj), na podlagi določil 96. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS, št. 66/2019) objavlja naslednje sporočilo:
Družba SIJ d.d. na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-2/2019-10 z dne 30. 1. 2020, s katero je ATVP potrdila prospekt za uvrstitev obveznic oznake SIJ6 v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja Prospekt za uvrstitev obveznic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ6, v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge.

Navedeni dokument je na razpolago na sedežu izdajatelja, objavljen pa je tudi na spletnih straneh na naslovu: www.sij.si

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 31. 1. 2020

Priloga: Prospekt za obveznice SIJ6