Objava prospekta za uvrstitev obveznic SIJ7 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: »SIJ d.d.« ali »družba«), objavlja naslednje obvestilo.

SIJ d.d. na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-3/2020-9 z dne 3. 12. 2020, s katero je ATVP potrdila prospekt za uvrstitev obveznic z oznako SIJ7 družbe SIJ d.d., Ljubljana v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja Prospekt za uvrstitev obveznic SIJ7 v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge.

Navedeni dokument je na razpolago na sedežu družbe, objavljen pa je tudi na spletnih straneh na naslovu: www.sij.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 7. 12. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.