Objava prospekta za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, (v nadaljevanju: SIJ, d.d., Ljubljana) na podlagi določil 73. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami) objavlja naslednje sporočilo:
 
Družba SIJ, d.d., Ljubljana, v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-10/2014-4, z dne 16. 12. 2014, objavlja Prospekt za uvrstitev obveznic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ2 v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge.
Navedeni dokument je na razpolago tudi na sedežu izdajatelja, objavljen pa je tudi na spletnih straneh družbe SIJ, d.d., Ljubljana: http://www.sij.si/ .
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d.d., Ljubljana http://www.sij.si/ najmanj 5 let od datuma objave.
 

Prospekt-za-uvrstitev-obveznic-SIJ2-v-trgovanje-na-organiziranem-trgu.pdf

 
 
Ljubljana, 23. 12. 2014
SIJ, d.d., Ljubljana
Uprava