Objava razširitve dnevnega reda 30. skupščine družbe SIJ d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 objavlja zahtevo delničarja za razširitev dnevnega reda in uvrstitev dodatnih točk na dnevni red 30. skupščine delničarjev družbe SIJ d.d., skupaj s čistopisom dnevnega reda in obrazložitvijo predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Družba je zahtevo za razširitev dnevnega reda 30. skupščine delničarjev prejela od Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu delničarja Republike Slovenije. Predlagatelj zahteva, da uprava družbe dopolni dnevni red 30. skupščine delničarjev družbe z dvema dodatnima točkama, 7. in 8. točko, kot izhaja iz priložene zahteve.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda se objavlja na enak način, kot sklic, in sicer v obliki priporočenega pisma, z objavo na spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe http://www.sij.si/ .

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev, čistopis dnevnega reda in čistopis obrazložitve sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino delničarjev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 22. 5. 2017

Uprava družbe SIJ d.d.

Razširjen dnevni red 30. skupščine

Obrazložitev predlogov sklepov - razširitev 30.skupščine

Informacije o pravicah delničarjev

Zahteva delničarja