Objava revidiranega letnega poročila Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2016.

V skladu s prvim odstavkom 111. člena ZTFI uprava družbe sporoča, da nadzorni svet revidiranega letnega poročila skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2016 do dne objave še ni sprejel, zato bo družba v skladu z drugim odstavkom 111. člena ZTFI naknadno objavila informacijo o njegovem sprejetju.

Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za leto 2016 in informacije, ki jih vsebuje objava, bodo objavljene tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/ še najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Priloge: Revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2016