OBJAVA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SIJ IN DRUŽBE SIJ d.d. ZA LETO 2017

Objava revidiranega letnega poročila Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2017. Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je revidirano letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2017 sprejel na svoji seji dne 25. 4. 2018.
Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za leto 2017 in informacije, ki jih vsebuje objava, bodo objavljene tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. http://www.sij.si/ še najmanj 10 let od datuma objave.
Uprava družbe SIJ d.d.

Priloge: Revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2017