Objava sklica 29. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklic 29. seje skupščine delničarjev, ki bo v četrtek, 19. 5. 2016 ob 11.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana ter obrazložitev predlogov sklepov.

Vsa gradiva za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, in sicer od 9.00 do 13.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje. Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.sij.si/, kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 18.04.2016

Pripeti dokumenti:  

Sklic 29. skupščine SIJ d.d.

Obrazložitev predlogov sklepov

Informacije o pravicah delničarjev