Objava sklica 30. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.) objavlja sklic 30. seje skupščine delničarjev, ki bo v petek, 9. 6. 2017 ob 11.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana ter obrazložitev predlogov sklepov.
Vsa gradiva za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, in sicer od 9.00 do 13.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje. Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.sij.si/, kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana http://www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Priponke:

Ljubljana, 9. 5. 2017
Uprava družbe SIJ d. d