Obvestilo o sklepih 36. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja sklepe 36. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 14. 10. 2019, ob 12.15 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva ulica 98.

Na skupščini je bilo navzočih 967.016 delnic, ki se v centralnem registru pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, vodijo z oznako SIJR (v nadaljevanju: delnice SIJR) oz. predstavljajo 97,23 % osnovnega kapitala družbe ter 100% od vseh delnic z glasovalno pravico, in sicer delničarji:
1. DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, s 718.351 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 72,2240% osnovnega kapitala družbe oz. 74,2853% od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana in v njenem imenu SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, z 248.655 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 25,0001% osnovnega kapitala družbe oz. 25,7136 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
3. UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, z 10 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 0,0010% osnovnega kapitala družbe oz. 0,0010 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic.

Glede na udeležbo vseh delničarjev z glasovalno pravico je bila skupščina univerzalna, zato je veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1:
Skupščina izvoli za predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.
Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

2. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Sklep 2:
Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Za glasovanje o predlogu sklepa s strani nadzornega sveta je oddalo glasove vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR, od katerih je za predlagani sklep glasovalo 718.351 delnic z oznako SIJR, ki predstavljajo 74,29% od prijavljenih in na skupščini udeleženih glasovalnih pravic, proti predlaganemu sklepu pa je glasovalo 248.665 delnic, ki predstavljajo 25,71 % od prijavljenih in na skupščini udeleženih glasovalnih pravic. Glede na zahtevano večino za sprejetje predlaganega sklepa, je bil sklep sprejet.

2. Spremembe statuta družbe
Sklep 3:
Skupščina družbe sprejme spremenjeno besedilo statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. v vsebini, ki je priloga tega sklepa.
Za sprejem predloga sklepa je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.


Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

---

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d., na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 14. 10. 2019
Uprava SIJ d.d.