Obvestilo o sprejemu Letnega poročila

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet se je danes, 13. 4. 2017, sestal na svoji sedmi seji, na kateri je obravnaval revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2016, zato družba skladno z drugim odstavkom 111. člena ZTFI sporoča, da je nadzorni svet sprejel in potrdil letno poročilo z vsebino, kot ga je sestavilo poslovodstvo. Letno poročilo je od 4. 4. 2017 objavljeno na SEOnet-u in dostopno na povezavi http://www.sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila/ .

Ob potrditvi letnega poročila je nadzorni svet soglašal s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička, zato bosta uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev letos predlagala, da se od doseženega bilančnega dobička za leto 2016 znesek 9.969.934,96 evrov nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja znesek 10,31 EUR/delnico (lastne delnice niso udeležene).

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 13.04.2017