Peta izdaja komercialnih zapisov Skupine SIJ

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je uspešno zaključila postopek pete izdaje komercialnih zapisov.


Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Kljub večjemu interesu investitorjev za nakup komercialnih zapisov, je SIJ d.d. izdal komercialne zapise v skupnem nominalnem znesku 30.000.000,00 EUR. Komercialni zapisi SIJ d.d., z zapadlostjo dne 13. decembra 2019, imajo najnižjo obrestno mero do sedaj, v višini 1,00 odstotka letno in tako letošnja izdaja predstavlja pomemben prispevek pri zniževanju stroškov financiranja SIJ d.d.


Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov je izvajala NLB d.d. Komercialni zapisi so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako SIK05 in ISIN kodo SI0032502229. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

14. 12. 2018

Uprava družbe SIJ d.d.