Polletno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 2017

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), na podlagi določil 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami) objavlja nerevidirano Poročilo o poslovanju skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2017.
Skupina SIJ je v prvem polletju 2017 poslovala stabilno in uspešno. Ustvarila je 512,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (23,8-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), ki so prvič v zgodovini presegli mejo pol milijarde evrov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov je primerljiv z enakim obdobjem lani. Skupina SIJ ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja − EBITDA maržo v višini 10,9 odstotka. Neto dobiček je dosegel 11,6 milijona evrov. Skupina SIJ zaposluje 7.474 delavcev, kar je 363 delavcev več v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 10 let od datuma objave.

Ljubljana, 29. September 2017

Uprava družbe SIJ d.d.