Poplačilo obveznic SIJ5 z lastnimi finančnimi viri

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ5 obvešča javnost, da je ob zapadlosti obveznic dne 21. 7. 2020 izplačala svoje obveznosti do vlagateljev v nominalnem znesku 51.218.000,00 EUR. Skrbno upravljanje Skupine SIJ z likvidnostjo omogoča spoštovanje vseh danih zavez do vlagateljev. Skupina SIJ je obveznosti poravnala iz lastnih sredstev.

Ob tej priložnosti se izdajatelj SIJ d.d. zahvaljuje vsem vlagateljem za izkazano zaupanje, z upanjem, da bi tudi v prihodnje investirali v Skupino SIJ, ki se je v zadnjih petih letih uveljavila kot ena izmed najbolj aktivnih poslovnih skupin na slovenskem kapitalskem trgu. Skupina SIJ razmere na trgu dolžniškega kapitala pozorno spremlja in v primeru ugodnih tržnih razmer dopušča možnost, da v okviru razpršitve virov financiranja jeseni ponovno vstopi na trg.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. 7. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.