Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov SIK04 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), kot izdajatelj komercialnih zapisov v skupnem nominalnem znesku 27.325.000,00 EUR z obrestno mero v višini 1,10 odstotka letno in zapadlostjo dne 14. decembra 2018 in z oznako SIK04, obvešča javnost, da je na Ljubljansko borzo posredovala zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.
V prilogi je objavljen »Predstavitveni dokument za uvrstitev 12-mesečnih komercialnih zapisov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIK04, v trgovanje na organiziranem trgu«, ki je pripravljen za namen uvrstitve novo izdanih komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu in za zagotovitev informacij o izdajatelju in komercialnih zapisih obstoječim in bodočim imetnikom komercialnih zapisov z oznako SIK04.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. še najmanj 5 let od datuma objave.


Ljubljana, 20. 12. 2017


Priloga: Predstavitveni dokument