Prva informacija o poslovanju Skupine SIJ v letu 2021

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja prvo informacijo o glavnih rezultatih poslovanja Skupine SIJ v letu 2021, podrobnejše informacije pa bodo objavljene v okviru objavljenega Revidiranega letnega poročila družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ za poslovno leto 2021.

Skupina SIJ je po revidiranih podatkih poslovanja v letu 2021 ustvarila 962,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 36,8 odstotkov več kot lani. Ob tem je ustvarila 100,8 milijona evrov EBITDA, kar je 2,7-krat več kot v letu 2020. EBITDA marža znaša 10,5 odstotka in je za 5,1 odstotne točke višja kot lani. V letu 2021 je čisti dobiček znašal 29,2 milijona evrov. Kazalnik NFD/EBITDA se je v primerjavi s prejšnjim letom občutno znižal in je v letu 2021 znašal 2,0.

V letu 2021 je Skupina SIJ poleg načrtovanih naložb realizirala tudi nekatere projekte iz leta 2020 in tako za naložbe lani namenila 56,0 milijona evrov. Februarja je s sindikatom devetih tujih in domačih bank podpisala novo sedemletno sindicirano pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov za zagotavljanje dodatnih likvidnostnih rezerv za dolgoročni razvoj Skupine SIJ ter financiranje naložb, ki bodo skladno s strategijo do leta 2025 usmerjene v povečanje učinkovitosti proizvodnje in trajnostni razvoj, okoljske projekte, delovanje po principih krožnega gospodarstva in energetsko učinkovitost.

Skupina SIJ je prisotna v več kot 70 državah in je še naprej eden največjih slovenskih izvoznikov. Na tujih trgih je v letu 2021 ustvarila 85,2 odstotka prihodkov od prodaje.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d. d. na naslovu: www.sij.si in bo na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

                                                                                                                                                      Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 23. 3. 2022