Prva informacija o poslovanju Skupine SIJ v obdobju januar – junij 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), podaja v javnost prvo informacijo o rezultatih poslovanja Skupine SIJ v obdobju januar – junij 2018, družba pa bo do konca meseca septembra 2018 objavila polletno poročilo z vsebino, kot ga predpisuje Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in veljavna zakonodaja.


Po prvih nerevidiranih podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost Skupine SIJ in prehrambna dejavnost (skupina Perutnina Ptuj) v prvem polletju leta 2018 skupaj ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona evrov, kar predstavlja 9-odstotno rast glede na prvo polletje leta 2017. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 57,4 milijona evrov in je stabilen ter približno na enaki ravni kot v prvem polletju leta 2017, medtem ko je kazalnik NFD/EBITDA ob koncu prvega polletja znašal 3,7 in se je izboljšal v primerjavi z lanskim polletjem.


Predmetno obvestilo  bo na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava družbe SIJ d.d.


Ljubljana, 5. september 2018