SIJ d.d. POVEČAL IZDAJO OBVEZNIC SIJ6 in SIJ7

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je v skladu s ponudbeno dokumentacijo in na podlagi sklepov o dodatni izdaji obveznic oznake SIJ6 in SIJ7 (v nadaljevanju skupaj poimenovane tudi: »dodatne obveznice«) z dne 16. 12. 2021 izdala dodatne obveznice, ki so enake obstoječim obveznicam oznake SIJ6 in SIJ7 (v nadaljevanju skupaj poimenovane tudi: »obstoječe obveznice«), s katerimi se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Dodatne obveznice SIJ6 so izdane v skupni nominalni vrednosti 8 milijonov EUR, dodatne obveznice SIJ7 pa v skupni nominalni vrednosti 5 milijonov EUR. Bistvene sestavine obstoječih obveznic so vpisane v centralni register KDD, za obveznice SIJ6 so razvidne na spletni povezavi https://www.kdd.si/vrednostni-papirji/iskalnik-po-vp/SI0032103945, za obveznice SIJ7 pa na spletni povezavi https://www.kdd.si/vrednostni-papirji/iskalnik-po-vp/SI0032104059.

Dodatne obveznice so bile dne 29. 12. 2021 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Izdajatelj je zaprosil za povečanje števila obstoječih obveznic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Dodatne obveznice bodo uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana z dnem 30. 12. 2021.

Za izvedbo investicijskih storitev v zvezi z aktivnostmi ponudbe in izdaje dodatnih obveznic ter njihove uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu je družba SIJ d.d. pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, dne 29. 12. 2021

Uprava družbe SIJ d.d