SIJ JE ZAKLJUČIL OSMO IZDAJO KOMERCIALNIH ZAPISOV

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

 


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je uspešno zaključila postopek osme izdaje komercialnih zapisov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Interes vlagateljev za komercialne zapise kljub dinamičnim in nepredvidljivim globalnim gospodarskim okoliščinam ostaja močan. Po presežnem povpraševanju vlagateljev za nakup komercialnih zapisov, je SIJ d.d. izdal komercialne zapise v skupnem nominalnem znesku 30.000.000,00 EUR ter z obrestno mero v višini 0,95 odstotka letno. S tem se Skupina SIJ uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu, ki uživa močno zaupanje vlagateljev.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov je izvajala NLB d.d. Komercialni zapisi so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako SIK08 in ISIN kodo SI0032503003. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 10. 12. 2021