SIJ je zaključil sedmo izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je uspešno zaključila postopek sedme izdaje komercialnih zapisov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Interes vlagateljev za komercialne zapise kljub oteženim makroekonomskim pogojem ostaja močan in primerljiv z letom 2019. Posledično je nominalna vrednost letošnje izdaje SIK07 primerljiva za lansko izdajo SIK06 in znaša 27 milijonov EUR. Komercialni zapisi zapadejo dne 10. decembra 2021 in imajo obrestno mero v višini 1,20 odstotka letno.

Skupaj z novembrsko, že četrto uspešno izdajo podjetniških obveznic v višini 26 milijonov evrov, je Skupina SIJ v letošnjem letu na kapitalskem trgu uspešno skupaj zbrala 53 milijonov evrov. S tem se uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu, ki tudi v kriznih časih uživa zaupanje vlagateljev.   

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov je izvajala NLB d.d. Komercialni zapisi so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako SIK07 in ISIN kodo SI0032502781. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 11. 12. 2020