SKUPINA SIJ USPEŠNO ZAKLJUČILA ŠESTO ZAPOREDNO IZDAJO KOMERCIALNIH ZAPISOV V VIŠINI 28 MILIJONOV EVROV

 

Ljubljana, petek, 13. december 2019 – Skupina SIJ je uspešno zaključila šesto zaporedno izdajo komercialnih zapisov v višini 28.000.000 evrov.

 

Skupina SIJ je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek šeste zaporedne izdaje komercialnih zapisov v višini 28.000.000 evrov. Komercialni zapisi so izdani z ročnostjo enega leta z začetkom obrestovanja 13. decembra 2019 in datumom zapadlosti 11. december 2020. Njihova obrestna mera znaša 0,9 odstotka letno, kar je najnižja obrestna mera izdanih komercialnih zapisov, dosežena na slovenskem kapitalskem trgu v zadnjih letih. V postopku prodaje je komercialne zapise vpisalo in vplačalo 33 vlagateljev, kar kaže na visoko zanimanje institucionalnih in zasebnih vlagateljev, zaupanje v stabilnost poslovanja Skupine SIJ in uspešno uresničevanje strategije razvoja Skupine SIJ tudi v prihodnjem obdobju.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja, kar pomeni, da bo z zbranimi sredstvi Skupina SIJ zagotovila ustrezne likvidnostne vire za uravnavanje sezonskih potreb po obratnem kapitalu.

Komercialni zapisi z oznako SIK06 in ISIN kodo SI0032502492 so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, v trgovanje pa bodo uvrščeni na organiziranemu trgu Ljubljanske borze.

Za Skupino SIJ vse aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov opravlja NLB.

 

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem. 

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v prvem polletju leta 2019 ustvarila 417,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega 84,4 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA je 38 milijonov evrov, EBITDA marža pa 9,1 odstotka. Skupina SIJ je v prvem polletju 2019 ustvarila 81,2 milijona evrov čistega dobička.

 

 

Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si