Začetek ponudbe obveznic SIJ7

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi rezultatov sondiranja trga, ki ga je družba SIJ d.d. izvajala v preteklih tednih, je družba povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis obveznic. Ponujene obveznice imajo naslednje lastnosti:

  • predvideni skupni nominalni znesek izdanih obveznic je med 20 milijoni EUR in 30 milijoni EUR, pri čemer si SIJ d.d. pridržuje pravico, da izda obveznice v nižjem ali višjem skupnem znesku od predvidenega,
  • glavnica obveznic zapade v plačilo v enkratnem znesku 3 leta od dneva izdaje,
  • kuponska obrestna mera obveznic znaša 3,9 % letno, obrestna mera je nespremenljiva,
  • nominalna vrednost posameznega apoena obveznic je 100.000,00 EUR,
  • obveznosti iz obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja.

Končna nominalna vrednost celotne izdaja obveznic do odvisna od dejanskega vpisa in vplačila obveznic s strani potencialnih vlagateljev. O navedenem bo družba obvestila javnost po zaključku ponudbe in vplačil obveznic, kar bo predvidoma v začetku novembra 2020.

Obveznice bodo ponujene izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov status profesionalne stranke oziroma primerne nasprotne stranke.

Družba SIJ d.d. je za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje obveznic pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, dne 20. 10. 2020                                                                                        

Uprava družbe SIJ d.d.