Začetek predprodajnega postopka nove izdaje obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) v zvezi z začetkom predprodajnega postopka za novo izdajo petletnih obveznic z oznako SIJ6 objavlja napovedi o poslovanju v letu 2019 in srednjeročne načrte.

Skupina SIJ v letu 2019 načrtuje boljše poslovanje kot v letu 2018. Ocenjuje, da bo ustvarila 820 milijonov evrov prihodkov od prodaje (2,1 odstotka več kot leta 2018), EBITDA v višini 72,4 milijona evrov (44,2 odstotka več kot leta 2018) in 8,8-odstotno EBITDA maržo (2,5 odstotne točke več kot leta 2018). Za naložbe bo Skupina SIJ namenila 27,7 milijona evrov, in sicer za projekte, ki so podaljšek večjih naložb, izpeljanih v minulih letih, in so namenjeni izdelavi tehnološko bolj dovršenih proizvodov. Kazalnik zadolženosti NFD/EBITDA ob neupoštevanju ustvarjenega dobička pri prodaji Perutnine Ptuj bo znašal 2,8. Zadolženost se je po uspešni prodaji Skupine Perutnina Ptuj skladno s pričakovanji znižala že v prvem polletju letošnjega leta.

Skupina SIJ za leto 2020 skladno s preliminarnimi načrti poslovanja načrtuje prihodke od prodaje v višini od 811 do 853 milijonov evrov in EBITDA v višini od 73,6 do 78,6 milijona evrov. EBITDA marža se bo gibala med 9,1 in 9,7 odstotka. Skupina SIJ bo povišala sredstva za naložbe, za katere bo po ocenah namenila od 50 do 60 milijonov evrov, ob tem bo kazalnik zadolženosti NFD/EBITDA ostal na nizki ravni in se bo po ocenah gibal med 2,5 in 2,6.

Po srednjeročni napovedi bodo prihodki Skupine SIJ v naslednjih letih rasli po triodstotni letni stopnji rasti (CAGR), EBITDA pa po od pet do sedemodstotni letni stopnji rasti. Načrtovana EBITDA marža se bo gibala med desetimi in 11 odstotki. Skupina SIJ bo na letni ravni za naložbe namenjala od 50 do 60 odstotkov ustvarjenega EBITDA, ob tem kazalnik NFD/EBITDA ne bo presegel vrednosti 3.

Skupina SIJ bo tudi v prihodnje s svojimi proizvodi z visoko dodano vrednostjo zasedala vodilne položaje na nišnih jeklarskih trgih – največji tržni delež med dobavitelji nerjavne debele pločevine v Evropski uniji in tretje mesto med največjimi proizvajalci orodnih jekel v Evropski uniji. Med končnimi izdelki, ki nastajajo iz jekla, se bo še naprej uvrščala med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu.

SIJ d.d. možnosti za novo izdajo obveznic sicer preučuje ob zapadlosti obveznic z oznako SIJ4. Namen izdaje obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost, ter izboljšanje strukture ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. 10. 2019
Uprava družbe SIJ d.d.