Začetek predprodajnega postopka nove izdaje obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) v zvezi z začetkom predprodajnega postopka za novo izdajo obveznic z oznako SIJ7 objavlja napovedi o poslovanju v letu 2020 in srednjeročne načrte.

Skupina SIJ ocenjuje, da bo v letu 2020, ko je gospodarstvo prizadela epidemija koronavirusa, ustvarila 693 milijonov evrov prihodkov od prodaje (9,6 odstotka manj kot leta 2019), EBITDA v višini 38,3 milijona evrov (34,8 odstotka manj kot leta 2019) in 5,5-odstotno EBITDA maržo (2,2 odstotne točke manj kot leta 2019). Za naložbe bo Skupina SIJ namenila 35 milijonov evrov, in sicer za projekte, ki so podaljšek večjih naložb, izpeljanih v minulih letih, in so namenjeni izdelavi tehnološko bolj dovršenih proizvodov, digitalizaciji in avtomatizaciji proizvodnje ter povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov. Kazalnik zadolženosti NFD/EBITDA bo znašal 5,3.

Skladno s preliminarnimi načrti poslovanja Skupina SIJ za leto 2021 načrtuje prihodke od prodaje v višini od 733 do 758 milijonov evrov in EBITDA v višini od 48,8 do 53,8 milijona evrov. EBITDA marža se bo gibala med 6,7 in 7,1 odstotka. Skupina SIJ bo povišala sredstva za naložbe, za katere bo po ocenah namenila od 47 do 56 milijonov evrov, ob tem se bo kazalnik zadolženosti NFD/EBITDA izboljšal in bo med 4,5 in 4,1. Načrte je Skupina SIJ zastavila na podlagi na splošno pozitivnih napovedi finančnih analitikov, meddržavnih agencij in centralnih bank, da bo gospodarstvo in posledično jeklarska industrija počasi okrevala že v letu 2021, vsekakor pa bodo doseženi rezultati odvisni tudi od nadaljnjega razvoja poslovnih okoliščin v povezavi z epidemijo koronavirusa.

Srednjeročno (t.j. od leta 2022 naprej) načrtuje Skupina SIJ rast prihodkov po 2,5 odstotni letni stopnji rasti (CAGR), rast EBITDA pa po stopnji od 1,6 do 9,9. Načrtovana EBITDA marža je od 8 do 10 odstotkov. Skupina SIJ bo na letni ravni za naložbe namenjala vsaj 45 odstotkov ustvarjenega EBITDA, ob tem kazalnik NFD/EBITDA ne bo presegel vrednosti 3,25.

Skupina SIJ bo tudi v prihodnje s svojimi proizvodi z visoko dodano vrednostjo zasedala vodilne položaje na nišnih jeklarskih trgih – največji tržni delež med dobavitelji nerjavne debele pločevine v Evropski uniji in tretje mesto med največjimi proizvajalci orodnih jekel v Evropski uniji. Med končnimi izdelki, ki nastajajo iz jekla, se bo še naprej uvrščala med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu. Skupina SIJ je v letošnjem letu vzpostavila tudi vodilni center za podporo orodjarstvu v regiji.

SIJ d.d. možnosti za novo izdajo obveznic sicer preučuje po zapadlosti obveznic z oznako SIJ5 v mesecu juliju. Namen izdaje obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost, ter izboljšanje strukture ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti.

Skupina SIJ obvešča javnost, da se vsebina tega sporočila nanaša na prihodnost. Dejanski doseženi poslovni rezultati Skupine SIJ v naslednjih letih se lahko zaradi nepredvidljivih dogodkov v bodočnosti (na katere Skupina SIJ lahko nima vpliva) razlikujejo od trenutne ocene, ki je predstavljena v tem obvestilu. Takšne projekcije prihodnosti temeljijo na številnih predpostavkah glede sedanje in bodoče poslovne strategije Skupine SIJ ter okolja, v katerem posluje sedaj in bo poslovala v prihodnosti. Te projekcije prihodnosti veljajo samo na datum tega obvestila. SIJ d.d. izrecno zavrača kakršnokoli obveznost ali zavezo razposlati kakršnekoli posodobitve ali popravke projekcij prihodnosti, vsebovanih v tem obvestilu, ki bi odražale spremembe v njenih napovedih glede takih projekcij, ali kakršnekoli spremembe dogodkov, pogojev ali okoliščin, na podlagi katerih so projekcije bile narejene. Vlagatelji v finančne instrumente, ki jih izdaja Skupina SIJ, se morajo zavedati, da lahko več pomembnih dejavnikov povzroči, da bodo dejanski rezultati bistveno drugačni od načrtov, ciljev, pričakovanj, ocen in napovedi, izraženih v takšnih projekcijah prihodnosti.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj pet let od datuma objave.

 

Ljubljana, dne 7. 10. 2020                                                                                          

Uprava družbe SIJ d.d.