Druga izdaja komercialnih zapisov Skupine SIJ

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je uspešno zaključila postopek druge izdaje komercialnih zapisov. SIJ d.d. je izdal komercialne zapise v skupnem nominalnem znesku 17.662.000,00 EUR z obrestno mero v višini 2,20 odstotka letno in zapadlostjo dne 16. decembra 2016.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje komercialnih zapisov je izvajala NLB d.d. Nematerializirani 12 mesečni komercialni zapisi so vpisani v centralni register pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako SIK02 in ISIN kodo SI0032501395. Komercialni zapisi bodo uvrščeni na organizirani trg Ljubljanske borze.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.