Informacija o pridobitvi lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ, d.d., Ljubljana), sporoča javnosti, da ima v skladu s sklepi 25. skupščine delničarjev z dne 9. 6. 2014 pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic z veljavnostjo 36 mesecev in za nakup 2,78% lastnih delnic z oznako SIJR, oziroma skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, za skupno 27.610 delnic z oznako SIJR. V skladu s pooblastilom skupščine nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od 190,73 EUR in ne nižja od 100,00 EUR.

V skladu z navedenim družba SIJ, d.d., Ljubljana, obvešča javnost, da je danes, dne 12. 2. 2015, prejela obvestilo, da je bilo z dnem 10. 2. 2015 na podlagi Pogodbe o prodaji delnic SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.,  sklenjene dne 29. 9. 2014 z družbo D.P.R. družbo pooblaščenko Ravne d.d. - v likvidaciji, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, na račun družbe uspešno preknjiženih 11.468 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic izdajatelja SIJ, d.d., Ljubljana, z oznako SIJR, katere je družba kupila po ceni 190,73 evra za delnico. Pravni posel izhaja iz obdobja, preden je družba SIJ, d. d., Ljubljana, postala zavezanka za poročanje in objavljanje v sistemu SEOnet, zato družba obvestilo objavlja ob preknjižbi delnic.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 7.927. Skupno število lastnih delnic po omenjeni pridobitvi je 19.395,  kar od vseh izdanih 994.616 delnic z oznako SIJR prestavlja 1,9499 % vseh izdanih delnic. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d.d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 12. 2. 2015