Objava informacij o pogojih izdaje obveznic

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 129. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) in v povezavi z objavama družbe na SEOnetu z dne 19. 6. 2015 in 24. 6. 2015, obvešča javnost o lastnostih predvidene izdaje obveznic, in sicer:

  •  Predviden skupni nominalni znesek izdaje obveznic je 40.000.000,00 EUR, pri čemer si družba pridržuje pravico, da izda obveznice v nižjem ali višjem skupnem nominalnem znesku od predvidenega;
  • Nominalna vrednost glavnice obveznic bo dospela v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic, in sicer dne 21. 7. 2020, razen če obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene;
  • Obveznice bodo izdane v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka, pri čemer bo minimalna nakupna količina znašala 10.000 EUR oz. 10 obveznic (apoenov);
  • Nespremenljiva obrestna mera obveznic znaša 4,00 % letno;
  • Prodajna cena ene obveznice bo 100 odstotkov njene nominalne vrednosti, razen v primeru vlagateljev, ki sami ali skupaj s svojimi povezanimi osebami vpišejo obveznice v skupnem nominalnem znesku, ki je najmanj enak 5.000.000,00 EUR in v primeru Evropske banke za obnovo in razvoj, ki je izdajatelju izrazila nezavezujoč interes za vpis in vplačilo obveznic v okvirnem nominalnem znesku 10.000.000,00 EUR, vendar ne več kot 20 odstotkov nominalne vrednosti izdaje obveznic. V slednjem primeru bo prodajna cena 99,53% njene nominalne vrednosti;
  • Obveznice ne bodo posebej zavarovane z jamstvom izdajatelja in njihovi imetniki pri izplačilih ne bodo v prednostnem položaju glede na druge upnike oziroma terjatve. Obveznosti izdajatelja iz obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja,

 pri čemer bo dejanska izdaja obveznic odvisna od dejanskega vpisa in vplačila obveznic s strani potencialnih vlagateljev. O navedenem bo družba obvestila javnost predvidoma dne 21. 7. 2015.

 

Namen izdaje obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih investicij

v proizvodno tehnologijo, vključno z vlaganji v tehnologijo za varovanje okolja in projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnje in izboljšanje strukture ročnosti obstoječih kreditnih obveznosti.

 

V zvezi s ponudbo obveznic je izdajatelj o uveljavitvi ustreznih izjem glede obveznosti objave prospekta obvestil pristojne organe držav članic EU, v katerih poteka javna ponudba obveznic.

 

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je izdajatelj pooblastil družbe ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d..

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

 

Ljubljana, 8. 7. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.