Objava informacije o načrtih za upravljanje naložbe SIJ d.d. v družbi Perutnina Ptuj d.d. po izvedeni dokapitalizaciji

Ljubljana, petek, 30. oktober 2015 – Objava informacije o načrtih za upravljanje naložbe SIJ d.d. v družbi Perutnina Ptuj d.d. po izvedeni dokapitalizaciji

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., obvešča javnost, da je v skladu s skupščinsko potrditvijo dokapitalizacije družbe Perutnina Ptuj d.d. – na skupščini, ki je potekala dne 31. 8. 2015, je za dokapitalizacijo glasovalo 98,86 odstotka prisotnih delničarjev z glasovalno pravico – po pridobitvi vseh potrebnih regulatornih dovoljenj danes vplačala 40-milijonsko dokapitalizacijo. Skladno z veljavnim Zakonom o prevzemih (ZPre-1) bo družba SIJ d.d. oddala tudi prevzemno ponudbo za odkup vseh ostalih delnic družbe Perutnina Ptuj d.d.

Ob oddaji ponudbe za dokapitalizacijo največjega mesnopredelovalnega podjetja v Sloveniji je družba SIJ d.d. zasledovala cilj postopne diverzifikacije poslovanja skupine. Kot nazorno pričajo poslovni rezultati skupine – skupina SIJ že drugo leto zapored beleži eno najvišjih EBITDA marž na svetu med jeklarskimi skupinami ter dosega 60 odstotkov višjo dodano vrednost na zaposlenega od povprečja panoge v Sloveniji –, skupina SIJ lahko služi kot vzorčni primer uspešnega poslovnega in finančnega prestrukturiranja v industrijskem sektorju, in to ne le v Sloveniji, temveč tudi v regiji. Poleg tega ima večinski strateški lastnik za razvoj skupine izključno dolgoročne načrte, ki sovpadajo tudi z razvojnimi načrti za reindustrializacijo, ki jih ima drugi največji delničar – Republika Slovenija.

S tega vidika je vodstvo skupine SIJ prepričano, da bi lahko obsežne izkušnje s področja poslovnega in finančnega prestrukturiranja, vključno z vpeljavo učinkovitih politik korporativnega upravljanja koncerna, pomembno prispevale k nadaljnjemu uspešnemu razvoju družbe Perutnina Ptuj v okviru skupine SIJ.

Kljub povečini pozitivnim odzivom na dokapitalizacijo Perutnine Ptuj s strani skupine SIJ je finančna javnost izpostavila nekatere druge vidike, ki gredo po realizirani dokapitalizaciji Perutnine Ptuj d.d. v smeri uvrščanja skupine SIJ v kategorijo »finančnih holdingov«, kar pa SIJ d.d. nikoli ni bila in tudi ne namerava postati. SIJ d.d. bo še naprej poslovala kot obvladujoča družba koncerna, ki aktivno in neposredno upravlja z odvisnimi družbami ter centralizirano usmerja, usklajuje in vodi ključna področja poslovanja skupine.

Zato je uprava družbe, upoštevajoč novonastale okoliščine, pripravila predlog nadaljnjega upravljanja naložbe v družbi Perutnina Ptuj d.d., ki v prvi vrsti odpravlja tveganje opredeljevanja skupine SIJ kot »finančnega holdinga«. Predlog predvideva oddelitev naložbe v Perutnini Ptuj d.d. v ločeno, novo družbo (v skladu z 623. členom ZGD-1), pri čemer se v novonastali gospodarski družbi ohranijo povsem nespremenjena lastniška razmerja, kot so v SIJ d.d. – torej tudi 25-odstotni delež Republike Slovenije, ki ga upravlja Slovenski državni holding, d.d.

Za oddelitev naložbe bo morala družba SIJ d.d. pridobiti potrditev sprememb posameznih Pogojev Obveznic od imetnikov obveznic SIJ2 in SIJ3, pridobiti soglasje nadzornega sveta in delničarjev družbe, pri čemer bodo omenjeni procesi začeli teči takoj po dokapitalizaciji. Uprava SIJ d.d. ocenjuje, da bo oddelitev po eni strani omogočila nadaljnji nemoten razvoj obeh dejavnosti in ločeno financiranje področij, hkrati pa bosta imela oba največja delničarja skupine SIJ omogočen neposreden vpliv na nadzor poslovanja in izvrševanje strategije obeh dejavnosti.

Organi upravljanja SIJ d.d. bodo v omenjenih postopkih še naprej delovali transparentno in skrbeli tako za zakonitost kot tudi za upoštevanje legitimnih interesov vseh ključnih deležnikov, t. j. vseh delničarjev, upnikov in zaposlenih.

---

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih podjetij v Evropi, ZDA in Aziji ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.