Objava informacije o nameravani izdaji obveznic

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) v skladu z že objavljenimi napovedmi obvešča javnost, da preučuje možnosti za izdajo obveznic v predvideni skupni nominalni vrednosti izdaje med 30 do 50 milijonov EUR in s predvidenim razponom letne obrestne mere med 3,8 % in 4,3 %, pri čemer bo odločitev o dejanski izdaji obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta glede na interes vlagateljev.

V primeru sprejetja odločitve o dejanski izdaji obveznic bo javna ponudba obveznic izvedena v skladu z ustreznimi izjemami glede obveznosti objave prospekta v posamezni državi članici EU.

Za ugotovitev interesa vlagateljev in izvedbo investicijskih storitev v zvezi z izvedbo prve prodaje obveznic je družba SIJ d.d. pooblastila družbe Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ALTA Skupina d.d. in ALTA Invest d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 19. 6. 2015
Uprava družbe SIJ d.d.