Objava namere o spremembi Pogojev Obveznic SIJ2 in SIJ3

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 128. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ2 in SIJ3, obvešča javnost, da namerava izdajatelj spremeniti določene Pogoje Obveznic obeh izdaj (obveznice z oznako SIJ2 in SIJ3) s Pisnim Sklepom, kot je opredeljen v Pogojih Obveznic. Izdajatelj bo imetnike obveznic o postopku in predlaganih spremembah Pogojev Obveznic podrobno obvestil z dopisom, ki ga bodo v naslednjih dneh prejeli po pošti vsi imetniki obveznic izdajatelja z oznako SIJ2 in SIJ3. Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 4. 11. 2015
Uprava družbe SIJ d.d.