Objava prospekta za uvrstitev obveznic SIJ3 v trgovanje na organiziranem trgu

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj), na podlagi določil 73. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami) objavlja naslednje sporočilo:
Družba SIJ d.d. v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-5/2015-4 z dne 27. 8. 2015 objavlja Prospekt za uvrstitev obveznic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ3 v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge.
Navedeni dokument je na razpolago tudi na sedežu izdajatelja, objavljen pa je tudi na spletnih straneh na naslovu: www.sij.si .
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Prospekt SIJ 3

Ljubljana, 28. 8. 2015
Uprava družbe SIJ d.d.