Objava prve informacije o nerevidiranih konsolidiranih rezultatih poslovanja Skupine SIJ v letu 2014

Po prvih nerevidiranih podatkih je Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla v letu 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. 

Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja Skupino SIJ med najbolj uspešne jeklarske skupine lanskega leta. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov, medtem ko je bila leta 2013 zabeležena izguba v višini pet milijonov evrov.

Skupina je v letu 2014 poleg ukrepov s področja optimizacije strukture proizvodnje izvajala številne aktivnosti, usmerjene v racionalizacijo poslovanja, zniževanje čiste zadolženosti (NFD) in krepitev dobičkonosnosti. Tako se je čista zadolženost Skupine znižala za 14 milijonov evrov (na 217 milijonov evrov), koeficient NFD/EBITDA pa na 2,8 (s 5,7 ob koncu leta 2013). Zaradi diverzifikacije dolgoročnih virov financiranja in zagotavljanja optimalne likvidnosti za uresničitev strategije razvoja do leta 2025 je družba SIJ, d.d. novembra 2014 izdala za 43 milijonov evrov petletnih obveznic, ki so bile naknadno uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze.

Predsednik uprave SIJ, d.d. Anton Chernykh je prve informacije o poslovnih rezultatih lanskega leta ocenil kot »dober pokazatelj, da ima Skupina SIJ odlične proizvodne in finančne temelje za nadaljnjo rast in razvoj ter za uresničitev strategije do leta 2025. Uprava bo z enako odločnostjo nadaljevala z izvajanjem celovitih ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo ključnih poslovnih procesov, povečanje proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter zagotavljanje ustrezne finančne stabilnosti Skupine. Obenem bomo še naprej širili in razvijali lastno servisno-prodajno mrežo, ki bo poleg sedanjih ključnih trgov (EU, ZDA) učinkovito pokrivala tudi hitro rastoče trge«.

Poslovanje Skupine SIJ je v letu 2014 zaznamovalo nadaljevanje zaostrenih tržnih pogojev. Ti sicer povečujejo cenovne pritiske na bazne cene jeklarskih izdelkov in najbolj standardizirane produktne skupine, vendar se Skupina tem trendom učinkovito in hitro prilagaja predvsem z razvojem vedno zahtevnejših specialnih vrst jekel, kot tudi z geografsko diverzifikacijo prodaje in vstopanjem v nove industrijske panoge.

Slednje nazorno kažejo prve ocene o povečanju izvoza, ki je v letu 2014 dosegel 610 milijonov evrov in tako za 7,3 odstotka presegel obseg izvoza iz leta 2013. Skupina SIJ tako z izvozom ustvari kar 86 odstotkov vseh svojih prihodkov od prodaje. V strukturi izvoza ključni trgi ostajajo države EU, čeprav se povečuje delež drugih trgov, kot npr. ZDA (osemodstotni delež v strukturi izvoza). Vse to nazorno priča o globalni konkurenčnosti Skupine, ki se bo tudi v naslednjih letih krepila predvsem zaradi povečevanja deleža proizvodov z visoko dodano vrednostjo in povečevanja tržnih deležev v nišnih tržnih segmentih, v katerih povpraševanje ne glede na kratkoročna makroekonomska gibanja še naprej ostaja močno.Več informacij:
dr. Denis Mancevič, izvršni direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si