Objava sklica 27. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ, d. d., Ljubljana) objavlja sklic 27. seje skupščine delničarjev, ki bo v sredo, 8. 4. 2015 ob 11.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana.

Vsa gradiva za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, in sicer od 9.00 do 13.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje, celoten sklic z dnevnim redom in obrazložitvijo predlogov sklepov pa objavljamo v pripetih datotekah. Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni tudi v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.sij.si/ , kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Informacije o pravicah delničarjev

Obrazložitev predlogov sklepov

Sklic 27. skupščine

Ljubljana, 6. 3. 2015

SIJ, d. d., Ljubljana
Uprava