Objava sklica 28. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.) objavlja sklic 28. seje skupščine delničarjev, ki bo v petek, 14. 8. 2015 ob 11.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana.

Vsa gradiva za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, in sicer od 9.00 do 13.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje, celoten sklic z dnevnim redom in obrazložitvijo predlogov sklepov pa objavljamo v pripetih datotekah. Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni tudi v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.sij.si/, kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Sklic 28. skupščine
Obrazložitev predlogov sklepov
Informacije o pravicah delničarjev

Ljubljana, 13. 7. 2015

Uprava družbe SIJ d. d.
Datum: 13.07.2015