Objava sklica 29. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.) objavlja sklic 29. seje skupščine delničarjev, ki bo v petek, 29. 1. 2016 ob 11.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana ter obrazložitev predlogov sklepov.

Sklic skupščine, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, se objavlja s pošiljanjem priporočenega pisma vsem delničarjem, skupaj z gradivi pa je objavljen tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: www.sij.si, kjer so objavljene tudi informacije za delničarje ter ostale informacije v zvezi s pripravo in izvedbo skupščine na podlagi 629. člena ZGD-1.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 28.12.2015

Pripeti dokumenti:

1. Delitveni načrt družbe SIJ d.d. s prilogami (1, 2, 3);
2. Poročilo poslovodstva;
3. Poročilo nadzornega sveta;
4. Poročilo delitvenega in ustanovitvenega revizorja (Priloga 6 Delitvenega načrta)
5. Objava na AJPES (revidirano zaključno poročilo je Priloga 3 Delitvenega načrta, letna poročila pa so na voljo na: http://sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila/);
6. Sklic 29. skupščine;
7. Obrazložitev predlogov sklepov;
8. Informacije za delničarje