Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d. d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: ciljna družba) na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2015-6 z dne 30. 11. 2015.

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 5. 12. 2015 do vključno 2. 2. 2016, je ponudbo sprejelo 28 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 33.673 delnic ciljne družbe z oznako PMPG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 43,81 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik ima tako, skupaj s 43.197 delnicami ciljne družbe, katere je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti 76.870 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 100 odstotkov vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik izjavlja, da je skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta ter 53. člena ZPre-1 prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe je dne 5. 2. 2016 objavljeno v časniku Finance in na spletni strani prevzemnika www.sij.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d. d. www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave. 

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 05.02.2016